REGULAMIN Rowerowej Pielgrzymki

ks. Sebastian Pakulski.

  1. Rajd ma charakter religijny. Należy zachować charakter pielgrzymowania, po­stępując w duchu wiary i wyrzeczenia, codziennie uczestnicząc we Mszy św. i wspólnych modlitwach.
  2. Uczestnikiem Pielgrzymki mogą być uczniowie II lub III klasy gimnazjum, szkoły średniej i osoby dorosłe. Zapisu na Pielgrzymkę dokonujemy składając kartę zgłoszenia w kancelarii parafialnej. 0soby poniżej 18 lat składają pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Przy zapisie dokonujemy wpłaty wpisowego.
  3. Każdy z uczestników zobowiązany jest:
  • posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy, sprawny technicznie rower
  • przestrzegać regulaminu Pielgrzymki
  • wziąć udział przynajmniej w jednej rozgrzewce przed wyjazdem.   
  • uczniowie powinni posiadać ważne legitymacje szkolne, nauczyciele – legitymacje nauczyciela
  • osoby jadące do Lwowa muszą posiadać ważny paszport

4. Należy przestrzegać zasad ruchu drogowego (poruszać się po prawej stronie jezdni.
Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50-100 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.

5. Tegoroczna trasa Pielgrzymki podzielona jest na dwie części: pierwsza z Płońska do Zamościa, druga z Zamościa do Lwowa.  Wypełniając kartę zgłoszenia uczestnik deklaruje czy chce wziąć udział w całości Pielgrzymki czy tylko w części pierwszej.  
6. Pielgrzymka podzielona będzie na dwie kolumny. Każda grupa będzie miała swoich  opiekunów. Za całość Pielgrzymki odpowiada jej kierownik.
7. Podczas Pielgrzymki zakwaterowani będziemy w budynkach udostępnianych przez szkoły, schroniska młodzieżowe i parafie. Przestrzegamy regulaminów tych budynków. Należy szanować mienie cudze i własne, dbać o porządek w miejscu zakwaterowania.
8. Zabrania się korzystania z wszelkiego rodzaju używek (np. papierosy, alkohol, narkotyki).
9. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00.
10. O wszelkich przejawach kłopotów zdrowotnych należy niezwłocznie powiadomić kierownika Pielgrzymki lub opiekuna grupy.
11. Powrót z Pielgrzymki obędzie się 1 lipca pociągiem z Zamościa do Płońska. Rowery zostaną przewiezione samochodem bagażowym. Koszt przejazdu został wliczony w ogólny koszt Pielgrzymki.Ze środków zgromadzonych od uczestników i sponsorów organizator zapewnia zakwaterowanie, obiad, wynajęcie samochodu technicznego oraz powrót do Płońska.
12. Uczestnicy rajdu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

13. Należy stosować się do wszystkich poleceń opiekunów Pielgrzymki.
14. Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje wykluczenie z Pielgrzymki.